حسینعلی عرب

حسینعلی عرب

حسینعلی عرب متولد سال 1334، استاد دانشکده دامپزشکی، هیئت مؤسس مؤسسه غیر انتفاعی گلستان، عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی دفتر گسترش آموزش عالی و دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، دبیر شورای نظام دامپزشکی، عضو اصلی و مسئول کمیته دارو و مواد مکمل نظام دامپزشکی، عضو اصلی کمیته تدوین و آئین نامه ها و مقررات نظام دامپزشکی، مسئول بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی، سرپرست و مسئول راه اندازی موسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی، مسئول راه اندازی مؤسسه پژوهشی دارو و مواد بیولوژیک می باشد.

کتاب های حسینعلی عرب