غلامرضا عبداله پور

غلامرضا عبداله پور

غلامرضا عبداله پور متولد سال 1340، استاد دانشکده دامپزشکی گروه بیماری های داخلی دانشگاه تهران، مشاور عالی سازمان بهداشت جهانی، مدیر بیمارستان آموزشی و پژوهشی مردآباد ۱۳۹۷←۱۴۰۰، دبیر تخصصی بیماریهای‌داخلی هیأت تحریریه مجله تحقیقات دامپزشکی ۱۳۹۶←۱۳۹۸، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه بیماریهای داخلی ۱۳۹۶←۱۳۹۸، کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پردیس دانشکده‌های فنی، کارآفرینی و محیط زیست ۱۳۹۶←۱۳۹۹
عضویت کمیته اخلاق دانشکده دامپزشکی ۱۳۹۵←۱۳۹۷، مشاور عالی سازمان بهداشت جهانی ۱۳۸۷←۱۴۰۰ است.

کتاب های غلامرضا عبداله پور

لپتوسپیروز