وحید حسینی نوه

وحید حسینی نوه

دکتر وحید حسینی نوه متولد سال 1352، معاون مدیر گروه گیاهپزشکی ۱۳۹۶←۱۳۹۸، دارای Ph.D ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی کشاورزی ۱۳۸۰ ← ۱۳۸۵، کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی کشاورزی ۱۳۷۶ ← ۱۳۷۹ است.

کتاب های وحید حسینی نوه