مهدی فرشاد

مهدی فرشاد

"پروفسور دکتر مهدی فرشاد"  استاد پیشین دانشگاه شیراز و استاد کنونی دانشگاه زوریخ بوده متولد سال 1320 می باشد.

کتاب های مهدی فرشاد

ریاضیات عالی مهندسی جلد۳


ریاضیات عالی و مهندسی جلد 2


ریاضیات عالی و مهندسی جلد ۱