حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند

حسین آذرنیوند، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، رئیس دانشکده منابع طبیعی، سرپرست مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور، عضو کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، عضو هیت تحریریه، رئیس انجمن علمی مرتعداری ایران، عضو شورا سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران، مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

کتاب های حسین آذرنیوند