حسن هویدی

حسن هویدی

حسن هویدی متولد سال 1351، استادیار دانشکده محیط زیست گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، نماینده دانشکده محیط زیست در پردیس ارس مدیر گروه اموزشی برنامه ریزی مدیریت و اموزش محیط زیست ۱۳۹۴←۱۳۹۸، عضو کمیته کارافرینی دانشگاه تهران ۱۳۹۱←۱۳۹۲، مدیر مرکز کارافرینی و مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۱۳۹۱←۱۳۹۲ می باشد.

کتاب های حسن هویدی