سید غلامرضا اسلامی

سید غلامرضا اسلامی

سید غلامرضا اسلامی متولد سال 1332، استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دارای کارشناسی ارشد, 1358, معماری و شهرسازی, دانشگاه شهید بهشتی-ملی سابق، و دکتری, 1377, معماری با گرایش برنامه ریزی توسعه - توسعه درون زا, هریوت وات - پردیس هنرهای زیبای ادینبورو - دانشکده مطالعات محیطی - گروه معماری می باشد.

کتاب های سید غلامرضا اسلامی

کوچه پس کوچه ها


معماری جمعی