بابک سهرابی

بابک سهرابی

بابک سهرابی یورتچی متولد سال 1346، استاد دانشکده مدیریت گروه مدیریت فناوری اطلاعات، مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های بابک سهرابی