ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی متولد سال 1340، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، سرپرست معاونت علمی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۷، معاون اجرایی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ۱۳۹۳←۱۳۹۵، و معاون پشتیبانی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ۱۳۸۹←۱۳۹۳ می باشد.

کتاب های ابراهیم امیری تکلدانی