یانگلی لی

یانگلی لی

یانگلی لی عضو ارشد فنی دوام توسعه محصول جهانی در Stellantis Automotive است. او از سال 1988 با کرایسلر کار می کند و مسئولیت تسهیل توسعه و اجرای پیشرفته ترین فن آوری های دوام برای طراحی، تجزیه و تحلیل و آزمایش محصول را بر عهده دارد.

کتاب های یانگلی لی