آین هارد

آین هارد

اینهارد از بخش آلمانی زبان بخش پادشاهی فرانک بود. پدر و مادرش در خانواده ای از صاحبان زمین که از اهمیت زیادی برخوردار بودند ، به دنیا آمدند تا توسط راهبان فولدا ، یکی از چشمگیرترین مراکز یادگیری در سرزمین های فرانک ، آموزش ببیند. شاید به دلیل قد و قامت کوچک ، توانایی سوارکاری و مبارزه با شمشیر را محدود می کرد ، اینهارد انرژی خود را به بورس تحصیلی ، به ویژه تسلط بر لاتین متمرکز کرد. وی در حدود سال 791 یا 792 در دادگاه بسیار ثروتمند شارلمان پذیرفته شد. شارلمانی فعالانه تلاش می كرد كه مردان دانشمند را در اطراف خود جمع كند و یك مكتب سلطنتی به رهبری دانشمندان Northumbrian آلكوین تأسیس كرد بدیهی است که آینهارد یک سازنده با استعداد و مدیر ساخت و ساز بود ، زیرا شارلمانی وی را مسئول تکمیل چندین مجتمع کاخ از جمله آخن و اینگلهایم علی رغم این واقعیت که آینهارد با شارلمانی روابط صمیمانه ای داشت ، وی هرگز در دوره سلطنت خود به مقام دست نیافت. در سال 814 ، در اثر مرگ شارلمان ، پسرش لوئی پارسا اینهارد را به عنوان منشی خصوصی خود قرار داد. اینهارد در زمان اختلافات بین لویی و پسرانش در بهار 830 از دادگاه بازنشسته شد.
وی در سلیگن اشتاد در سال 840 درگذشت.

کتاب های آین هارد

زندگانی شارلمانی