میثم شفیعی رودپشتی

میثم شفیعی رودپشتی

میثم شفیعی رودپشتی سال 1362، استاد پردیس فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری، مشاور پژوهشگاه دانشگاه تهران در شهرستان خواف، ریاست مرکز خدمات تخصصی دانشکدگان فارابی می باشد.

کتاب های میثم شفیعی رودپشتی