غلامرضا باکری

غلامرضا باکری

غلامرضا باکری استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل، عضو کمیته علمی - هیات داوران اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

کتاب های غلامرضا باکری

اصول کاربردی رنگهای پودری