عباس طباطبایی

عباس طباطبایی

دکتر طباطبایی متولد ۱۳۲۹ باغملک است که پیش از این مسئولیت معاونت عمرانی استانداری خوزستان و عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان را در کارنامه به ثبت رسانده  است. وی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد .

کتاب های عباس طباطبایی

راه سازی، روسازی و ترافیک