وحید رضاوردی نژاد

وحید رضاوردی نژاد

وحید رضاوردی نژاد متولد سال 1359، استاد بخش آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه می باشد.

کتاب های وحید رضاوردی نژاد