الهام ستوده

الهام ستوده

متولد بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1349 در تهران هستم. پدرم دبیر دبیرستان و مدرس بازنشسته‌ی دانشگاه در رشته‌ی زبان انگلیسی و فرانسه و اهل علم و ادب و مادرم، مادری مهربان و نازنین، مشوق من در زمینه‌ی نوشتن بوده و هر دو، زاده‌ی شهر سربداران‌ یا سبزوار هستند و پدر بزرگم که همیشه باعث افتخار و مباهات من بوده و هستند، موسس مدرسه‌ی ستوده اولین مدرسه با سیستم استاندارد آموزشی در آن زمان در شهرستان سبزوار بودند

کتاب های الهام ستوده

قفسی برای تنهایی


سایه خاکستری او


پوران دخت