سیدنی میندس

سیدنی میندس

دکتر سیدنی میندس پروفسور بازنشسته رشته مواد مهندسی عمران، دانشگاه بریتیش کلمبیا می باشد.

کتاب های سیدنی میندس

بتن