محمد رحمانی

محمد رحمانی

محمد رحمانی متولد سال 1357، استادیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری رزن دانشگاه بوعلی سینا می باشد.

کتاب های محمد رحمانی