خدیجه اسدیان

خدیجه اسدیان

خديجه اسديان متولد سال 1319، داراي مدرك دكتراي زمين شناسي از دانشگاه سوربن پاريس درسال1347و عضو هئيت علمي دانشگاه سوربن پاريس درسال1347وعضو هئيت علمي دانشكده ي علوم دانشگاه تهران با مرتبه ي علمي دانشياري مي باشد.

کتاب های خدیجه اسدیان