محمدعلی شیرخانی

محمدعلی شیرخانی

محمدعلی شیرخانی متولد سال 1335، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل می باشد. وی مدیر گروه روابط بین الملل ۱۳۹۲←۱۳۹۴، عضویت،هئیت تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نظامی ۱۳۹۱←۱۳۹۴، عضو هیات مشاوران فصلنامه انگلیسی IRFA IRAN REVIEW OF FOREIGN AFFAIRS ۱۳۹۰←۱۳۹۵، عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی ۱۳۸۷←۱۳۹۵، عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی ۱۳۸۴←۱۳۹۵، عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴←۱۳۹۵ بوده است.

کتاب های محمدعلی شیرخانی