فریبرز عباسی

فریبرز عباسی

دكتر فریبرز عباسی متولد سال 1348، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی می باشد.

کتاب های فریبرز عباسی

فیزیک خاک پیشرفته