مریم رضائیان

مریم رضائیان

مریم رضائیان متولد سال 1336، استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، دارای B.S ، دانشگاه تهران ، بافت شناسی ۱۳۶۸ ← ۱۳۷۰، کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی
۱۳۶۲ ← ۱۳۶۳، Post doc ، تهران ، بافت شناسی ۱۳۵۸ ← ۱۳۷۰ می باشد.

کتاب های مریم رضائیان

بافت شناسی طیور