مهدی وصفی مرندی

مهدی وصفی مرندی

پرفسور مهدی وصفی مرندی متولد سال 1342، استاد دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران، فارغ التحصیل مقطع دکتری عمومی دامپزشکی ازدانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸، کارشناسی ارشد، میکروبیولوژی و پاتولوژی, دانشگاه مونترال کانادا، دکتری, میکروبیولوژی و ایمنولوژی, دانشگاه مونترال، و معاونت اجرایی پردیس البرز  (۱۳۹۶-۱۳۹۹) بوده است.

کتاب های مهدی وصفی مرندی