چارلز دی قیلانی

چارلز دی قیلانی

دکتر چارلز دی قیلانی (CHARLES D. GHILANI)، استاد مهندسی و کرسی برنامه برای B.S. در برنامه نقشه برداری در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا می باشد.

کتاب های چارلز دی قیلانی

محاسبات سرشکنی