چه تد یانگ

چه تد یانگ

چه تد یانگ (Chih Ted Yang) متولد سال 1940، استاد منابع آب بورلند، مدیر مرکز آموزش و علوم آبی دانشگاه کلورادو است.

کتاب های چه تد یانگ