پائول فلکسمن

پائول فلکسمن

پائول فلکسمن از سال 2006 مدرس و محقق دپارتمان روانشناسی دانشگاه سیتی لندن بوده است. علایق اصلی تحقیقاتی او در زمینه روانشناسی بهداشت شغلی است. در طی 15 سال گذشته، پل نقش برجسته ای در انطباق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) برای کمک به بهبود سلامت روانی کارکنان داشته است.

کتاب های پائول فلکسمن