دیوید دوسو

دیوید دوسو

دیوید دوسو (David Dusseau)، استاد ارشد دانشگاه اورگان است. او در هشت سال تدریس، 9 جایزه تدریس و سه کمک هزینه برای توسعه برنامه درسی دریافت کرده است.

کتاب های دیوید دوسو