فضیله دادور خانی

فضیله دادور خانی

فضیله دادور خانی، استاد دانشکده جغرافیا، غرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی) دانشگاه تهران، عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری ۱۳۹۶←۱۳۹۶، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده ۱۳۹۶←۱۳۹۸ می باشد.

کتاب های فضیله دادور خانی