میترا پیرحقی

میترا پیرحقی

میترا پیرحقی متولد سال 1367، پژوهشگر ایرانی می باشد.

کتاب های میترا پیرحقی