فیلیس بنیس

فیلیس بنیس

فیلیس بنیس (زاده ۱۹ ژانویه ۱۹۵۱) نویسنده، فعال و مفسر سیاسی آمریکایی است. او که عمدتاً بر مسائل مربوط به خاورمیانه و سازمان ملل متمرکز است، از منتقدان شدید اسرائیل و ایالات متحده و از مدافعان برجسته حقوق فلسطینیان است.
او پروژه انترناسیونالیسم جدید را در موسسه مطالعات سیاست هدایت می کند.

کتاب های فیلیس بنیس