حمید راشدی

حمید راشدی

حمید راشدی، دانشیار پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی، معاون پژوهش و فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عضو کمیته ترفیعات دانشگاه جامع علمی کاربردی، نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در کمیسیون هماهنگی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی، نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در هیات امنا موسسه آموزش عالی مهارت، نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در هیات امنا موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی، نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی در کمیسیون هماهنگی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق؛ عضو شورای تدوین و رصد سند تحول راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رئیس کمیته منتخب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، نایب رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، نایب رییس شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی، عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی، عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان می باشد.

کتاب های حمید راشدی