حمید دیهیم

حمید دیهیم

حمید دیهیم متولد سال 1322، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، عضو گروه آموزشی اقتصاد نظری، هیات مدیره - شرکت سراب بافت، تدریس MBA در پردیس دانشکده فنی تهران، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران می باشد.

کتاب های حمید دیهیم

خاطرات و مبارزات