رسول رمضانیان

رسول رمضانیان

دکتر رسول رمضانیان متولد سال 1358، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و سرپرست آزمایشگاه بازی سازی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های رسول رمضانیان

هوش اجتماعی