مسعود مختاری

مسعود مختاری

مسعود مختاری متولد سال 1369؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های مسعود مختاری

من دعا می کنم، تو آمین بگو