عطاالله سلامیه

عطاالله سلامیه

عطاء الله سلامیه نوازنده دف اهل سنندج است.

کتاب های عطاالله سلامیه

آلبوم موسیقی مقام های دف


آلبوم موسیقی فریاد دف