رونه اندرسون

رونه اندرسون

رونه اندرسون نویسنده کتاب کودکان بود. اما با وجود این واقعیت که سریال در مورد بروم محبوب شد، رون شروع به فکر کردن در مورد خرس سری جدید کرد. او متوجه شده بود که بروم فاقد شخصیت قوی است. او بیشتر بیننده ای بود که اتفاقاً در ماجراهای مختلفی قرار می گرفت تا یک شخصیت کارتونی که خودش به دنبال آن ها بود. او خالق شخصیت بامزی است.

کتاب های رونه اندرسون

بامزی و شمارش اعداد