رزیتا امانی

رزیتا امانی

 دکتر رزیتا امانی متولد سال 1343، دارای دکترای مشاوره خانواده، استادیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی می باشد.

کتاب های رزیتا امانی