علی افشاری

علی افشاری

 دکتر علی افشاری متولد سال 1357، دانشیار گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه، دارای کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

کتاب های علی افشاری