میرمحمود میرنسب

میرمحمود میرنسب

میرمحمود میرنسب متولد سال 1353؛ دارای لیسانس علوم تربيتي- تکنولوژي آموزشي دانشگاه تبريز (1376)، فوق لیسانس روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران (1379) و دکتری روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي دانشگاه تهران (1385) می باشد.

کتاب های میرمحمود میرنسب