سیدعلی جوزی

سیدعلی جوزی

دکتر سیدعلی جوزی متولد سال ۱۳۵۲ دارای ۵۲ مقاله ISI ، نویسنده ۱۳۵ مقاله علمی - پژوهشی، ارائه دهنده بیش از ۲۶۰ مقاله در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی، مولف ۱۲ کتاب دانشگاهی و مجری بیش از ۴۳ طرح ملی و بین المللی در حوزه محیط زیست هستند.

کتاب های سیدعلی جوزی

مدیریت محیط زیست