پائول هرینگتون

پائول هرینگتون

پائول هرینگتون به عنوان تهیه کننده فیلم راز، اصول را مستقیماً از راندا برن، نویسنده راز یاد گرفت. پائول نه تنها زندگی خود را متحول کرد، بلکه توانست هزاران هزار نامه از مردم سراسر جهان را بخواند که از راز برای شروع زندگی رویایی خود استفاده کرده بودند.

کتاب های پائول هرینگتون