فاطمه سادات میرعالی

فاطمه سادات میرعالی

فاطمه‌سادات میرعالی متولد سال 1369، پژوهشگر تاریخ شفاهی و خاطرات شفاهی، نویسنده موفق و جوان خوزستانی می باشد.

کتاب های فاطمه سادات میرعالی

حوض خون