روزبه کردونی

روزبه کردونی

روزبه کردونی متولد سال 1355، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست گذاری عمومی، ‌رئیس مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی می باشد.

کتاب های روزبه کردونی