ناصر صنوبر

ناصر صنوبر

ناصر صنوبر متولد سال 1344، دانشيار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، دارای دکتري مديريت بازرگاني گرايش سياستگذاري سازماني دانشگاه علامه طباطبايي (1381)، فوق ليسانس مديريت بازرگاني گرايش مالي و سرمايه گذاري دانشگاه تهران (1370)، ليسانس مديريت بازرگاني دانشگاه تهران (1367) می باشد.

کتاب های ناصر صنوبر