مجید طامه

مجید طامه

 مجید طامه متولد سال 1358، معاون گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگر می باشد.

کتاب های مجید طامه