مهدی صفری

مهدی صفری

مهدی صفری متولد سال 1351، نویسنده ایرانی است.

کتاب های مهدی صفری