حامد جوکار

حامد جوکار

حامد جوكار متولد سال ١٣٦١ مقدمات تار نوازى را نزد ایرج دشتى زاده فراگرفت و پس از نواختن ردیف میرزا عبدالله به كلاس درس استاد داریوش پیرنیاكان راه یافت و ردیف میرزا حسینقلى و دوره عالى استاد على اكبرخان شهنازى را نزد وى آموخت.و پس از آن به بازسازى آثار قدما پرداخت و با مكتبها و شیوه هاى مختلف تار نوازى آشنا شد. از فعالیتهاى او میتوان به انتشار آلبوم مضراب در مضراب( تكنوازى تار به شیوه میرزا حسینقلى و استاد على اكبرخان شهنازى) و همچنین مجموعه بیات ترك به یاد ركن الدین مختارى وكنسرتهاى متعدد درقالب تكنوازى و گروه نوازى و همچنین عضویت در گروه شهنازى اشاره كرد.

کتاب های حامد جوکار