قاسم نادری

قاسم نادری

قاسم نادری متولد سال 1346، دارای Ph.D. در مهندسی پلیمر (2006)، پلی تکنیک مونترال، مونترال، کانادا، کارشناسی ارشد گروه مهندسی پلیمر (1374)، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران، B.Sc. مهندسی پلیمر (1370)، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران می باشد.

کتاب های قاسم نادری

رئولوژی