حسام اینانلو

حسام اینانلو

حسام اینانلو نوازنده ی کمانچه است که در سال ۱۳۶۶ در تهران متولد شد. از اساتید تاثیر گذار در رشد استعداد و مهارت نوازندگی ایشان می توان اردشیر کامکار و محمد رضا لطفی نام برد. 

کتاب های حسام اینانلو