میرزا حسین خان سپهسالار

میرزا حسین خان سپهسالار

میرزا حسین قزوینی (۱۲۰۶–۱۲۶۰ ش ۱۸۲۷ تا ۱۸۸۱ م) ملقب به مشیرالدوله، و سپهسالار، سیاستمدار ایرانی کنسول وزیر جنگ و صدراعظم بود.

کتاب های میرزا حسین خان سپهسالار

کتابچه تنظیمات حسنه